Historia szkoły - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Historia szkoły

Z życia szkoły

Dyrektorzy Naszej Szkoły

Prof.dr Aleksander Ujejski
Pomysłodawca, założyciel i pierwszy Dyrektor Państwowego Liceum Techniki Dentystycznej w Warszawie.

Dyrektor w latach 1946-1947

dr Stefan Grzybowski
Współpomysłodawca powołania szkoły, wieloletni nauczyciel, twórca usystematyzowanego programu nauczania w zawodzie technika dentystycznego.  
         
Dyrektor w latach 1947-1949

Wiktor Perliński
Wieloletni nauczyciel

Dyrektor w latach 1949-1951

dr Konrad Chmielewski
  
Dyrektor w latach 1951-1952


Brak zdjęcia

dr Wincenty Zwierzchowski

Dyrektor w latach 1952-1955

dr Romuald Tracz
Legenda szkoły. Przyjaciel wszystkich pracowników i nauczycieli.
Autorytet zawodowy dla wielu uczniów. Nauczyciel, organizator, wzór.

Dyrektor w latach 1955-1982

dr Irena Kączkowska            
Wieloletnia nauczycielka. Doświadczony organizator.
Współautorka  uruchomienia w szkole wydziału Higieny Stomatologicznej.            

Dyrektor w latach   1982-1984

mgr Urszula Stańczyk
Współautorka autorskiego programu nauczania Higieny Stomatologicznej. Doświadczona organizatorka
procesu nauczania.

Dyrektor w latach   1984-1999mgr  Janina  Papis

Dyrektor w latach   1999-2000


mgr Dorota Dargiewicz
Absolwentka naszej szkoły.
Wieloletnia nauczycielka przedmiotów zawodowych.

Dyrektor od roku 2000 do chwili obecnej

Historia naszej szkoły

LATA  1946-1955
    W okresie przed II wojną światową, nauka w zawodzie technika dentystycznego polegała na chałupniczym przekazywaniu wiadomości wykonywania prac protetycznych przez technika chłopcu, który przychodził na 3-4 letnią praktykę.

    Przemiany społeczne w 1945/46 roku wytworzyły warunki sprzyjające do podniesienia wiedzy ogólnej zawodu techniczno-dentystycznego, poprzez skasowanie nauki tym systemem i przejście na kształcenie szkolne. Znalazło to swoje uzasadnienie w ujednoliceniu metod kształcenia nowych techników dentystycznych w Liceum, a tym samym zrównania ich z poziomem szkół ogólnokształcących.

    Minister Zdrowia w porozumieniu z Naczelną Izbą Lekarzy Dentystów i Związkiem Zawodowym Techników Dentystycznych podjęli inicjatywę ustawodawczego uregulowania spraw techników dentystycznych na przyszłość. Ustalono trzyletnie szkolenie techników dentystycznych w Liceum Techniki Dentystycznej.

    W połowie 1945r. prof. Ujejski i prof. Walicki otrzymał z Ministerstwa Zdrowia zadanie opracowania programu nauczania dla Liceum Techniki Dentystycznej oraz wynalezienia lokalu na zorganizowanie szkoły w Warszawie. Prof. otrzymał nominację na dyrektora tworzonego w Warszawie Liceum.

    W mieszkaniu prywatnym dr Grzybowskiego przez trzy miesiące dr opracowywał program dla większości przedmiotów. Anatomię, higienę, fizjologię jamy ustnej i ratownictwo, opracowywał dr W ten sposób zrodził się zarys usystematyzowanego szkolenia techników dentystycznych.

    W związku z trudnością znalezienia lokalu w zniszczonej po wojnie Warszawie, dr zrzekł się tworzenia szkoły i w kwietniu 1946r. wraz z prof. zwrócili się do dr Grzybowskiego z prośbą o pomoc w poszukiwaniu siedziby i zajęcie się stroną organizacji całej placówki. Niestety, w tym czasie dr powołany został do Akademii Stomatologicznej, która była również w pierwszym stadium organizacji. W związku z powierzonymi mu wcześniej obowiązkami musiał odmówić zajęcia się Liceum, ale obiecał podjąć się nauczania anatomii dentystycznej.  

    Tworzenie i organizowanie szkoły przypadło wiec samemu inicjatorowi – prof.dr Aleksandrowi Ujejskiemu.    Na mocy zarządzenia Ministra Oświaty dn.28.09.1946r. zostało utworzone Państwowe Liceum Techniki Dentystycznej z własnym statutem. Początkowo nie miało ono jednej siedziby, lecz zajęcia odbywały się w kilku placówkach oświatowych na terenie Warszawy. W roku 1946 Kuratorium w Warszawie przydzieliło szkole docelową siedzibę w Warszawie na ul.Hożej 88. Liceum było szkołą średnią i miało na celu gruntowne teoretyczne i praktyczne wykształcenie techników dentystycznych. Nauka w szkole trwała trzy lata w podziale na dwa półrocza. Jeden miesiąc z okresu wakacji przeznaczony był na praktykę w pracowniach techniki dentystycznej. Słuchacz obowiązany był do odbycia podczas nauki w szkole co najmniej 2 miesięcy praktyki wakacyjnej.

    Do klasy I przyjmowani byli uczniowie ze świadectwem ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego, lub zawodowego o typie mechanicznym. Z innych szkół mogli być przyjęci po dodatkowym egzaminie ustalonym przez Radę Pedagogiczną. Każdego kandydata do szkoły obowiązywał egzamin wstępny z języka polskiego (pisemny) i matematyki (pisemny) oraz ustny z fizyki i chemii.

    W szkole nauczane były przedmioty ogólnokształcące (religia, jęz. polski, obcy, Służba Polsce i wychowanie fizyczne), związane z zawodem (fizyka, chemia, matematyka, higiena, biologia i ratownictwo) i zawodowe (anatomia dentystyczna, metalurgia, materiałoznawstwo, instrumentoznawstwo, rysunek zawodowy technika dentystycznego, organizacja i rachunkowość przedsiębiorstwa, etyka zawodowa, ortodoncja z ortopedią szczękową, ceramika) oraz zajęcia praktyczne w pracowniach modelarskiej, protetycznej, ceramicznej, ortodontycznej i ortopedycznej.

    

W roku szkolnym 1947/48 opuścili szkołę pierwsi absolwenci z tytułem technika dentystycznego. Egzamin dyplomowy składał się z: części pisemnej - język polski, i części ustnej nauka o Polsce, materiałoznawstwo, metalurgia, instrumentoznawstwo, ortodoncja i ortopedia oraz technika dentystyczna oraz części praktycznej polegajacej na wykonaniu samodzielnie przy komisji pracy fantomowej i obrony wykonanej pracy. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego słuchacz otrzymywał świadectwo dojrzałości z oceną ogólną i tytuł zawodowy „technik dentystyczny”.

    Absolwenci po otrzymaniu świadectwa obowiązani byli odbyć roczną praktykę. Dopiero po odbyciu praktyki mieli prawo zarejestrować się w Wydziale Sanitarnym Starostwa i wykupić kartę rejestracyjną w Urzędzie Skarbowym co stanowiło prawo do wykonywania zawodu i prowadzenia pracowni.
W roku  1954 do naszej szkoły dołączone zostało Państwowe Liceum Techników Farmaceutycznych z Pruszkowa. Część szkoły, głównie pracowni zostało dostosowanych do potrzeb nauczania tego zawodu.  
W opisywanym okresie, stanowisko dyrektora szkoły piastowali kolejno:  
w latach 1946-1947 prof.dr Aleksander Ujejski;
w latach 1947-1949 dr Stefan Grzybowski;
w latach 1949-1951 Wiktor Perliński;
w latach 1951-1952 dr Konrad Chmielewski;
w latach 1952-1955 dr Wincenty Zwierzchowski


LATA 1955-1965   W  latach powojennych, sytuacja zdrowotna społeczeństwa była zła, w związku z tym Szkoły Medyczne organizowały akcje prozdrowotne. Nasza szkoła brała udział w „białych niedzielach”. W warunkach prawie polowych udzielane były porady stomatologiczne i farmaceutyczne, wykonywane były proste czynności protetyczne.

    Szkoła działała pod nazwą Państwowego Liceum Techników Dentystycznych i Państwowego Liceum Techników Farmaceutycznych w Warszawie. Przyjmowano młodzież na oba kierunki po dziewięciu klasach Szkoły Ogólnokształcącej, tzw. „małej maturze”. Nauka trwała trzy lata i obejmowała również przedmioty ogólnokształcące, co umożliwiało otrzymanie świadectwa dojrzałości. Te zasady obowiązywały do 31 sierpnia 1961 roku. Do tego czasu maturę wraz z dyplom technika dentystycznego otrzymało 1018 absolwentów!


    Od 1 września 1961 roku powstała nowa szkoła pod nazwą Państwowa Szkoła Medyczna Techników


Dentystycznych w Warszawie i Państwowa Szkoła Medyczna Techników Farmaceutycznych w Warszawie. Przyjmowani do niej byli tylko absolwenci po maturze. Nauczano już wyłącznie przedmiotów zawodowych. Rozpoczęto numerowanie otrzymanych przez absolwentów dyplomów od nr Rozpoczętą wtedy numerację kontynuowano do roku 2008 (ponad 1800 dyplomów technika dentystycznego!).

    W opisywanym okresie, stanowisko dyrektora szkoły piastowali kolejno:  
w latach 1952-1955 dr Wincenty Zwierzchowski; od roku1955- dr Romuald Tracz - Piastował ten urząd najdłużej ze wszystkich dyrektorów bo aż do roku 1982 czyli 27 lat!


LATA 1965-1975

    Decyzją Ministerstwa w roku 1965 został wstrzymany nabór do Państwowej Szkoły Medycznej na wydział Techniki  Dentystycznej. Roczniki, które wcześniej rozpoczęły naukę, kontynuowały ją aż do otrzymania Dyplomu. Przez następnych kilka lat funkcjonował  tylko wydział Farmacji.    W 1972r. dokonano zmiany nazwy szkoły na Medyczne Studium Zawodowe nr3 i powołano w niej dwa wydziały: technikę dentystyczną i farmację. W tymże roku, po 5 przerwy wznowiono rekrutację na wydział Techniki Dentystycznej. Brak naboru w latach poprzedzających oraz atrakcyjność tego zawodu sprawiły, że chętnych było bardzo dużo. Tematem egzaminu wstępnego było wykonanie rysunku i modelu imbryczka oraz ptaka z Po wstępnej selekcji dopuszczono grupę wybrańców do rozmowy kwalifikacyjnej. Ostatecznie zostało wyłonionych 40 szczęśliwców, którzy rozpoczęli naukę 1 września 1972r. na wznowionym wydziale.

    Wszyscy nauczyciele i uczniowie pod twardą ręką dyrektora szkoły dr Tracza uczestniczyli w organizowaniu pracowni, odkurzaniu sprzętu, gromadzeniu eksponatów. Wybitni lekarze stomatolodzy i technicy dentystyczni dzielili się z uczniami swoją wiedzą, doświadczeniem i osiągnięciami np. p Konrad Wantrych, który opracował model wkładki usznej dla niedosłyszących. Włączył on tę dziedzinę do programu szkolnego umożliwiając młodzieży rozszerzenie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.

    Mimo prymitywnych warunków nauki dzięki pełnemu zaangażowaniu i poświęceniu nauczycieli i ich wiedzy wszyscy z tego rocznika w ukończyli naukę zdobywając tytuł Technika Dentystycznego.

    Nagrodą dla najlepszego ucznia było otrzymanie indeksu Akademii Medycznej w Warszawie. Do ostatnich dni nauki rywalizowali ze sobą Ewa Bałt i Krzysztof Awiłło. Ostatecznie indeks wywalczył Krzysztof Awiłło, a Ewa, zdała egzamin wstępny i też szczęśliwie została studentką Akademii Medycznej w Warszawie.

    Modelarstwo prowadzone było w szkole przez dr Krocina, naszego   absolwenta z roku 1952, który po skończeniu stomatologii, powrócił do naszej szkoły jako nauczyciel. Dzięki jego zaangażowaniu i pracy, powstały wzorcowa modele dydaktyczne uzębienia, które służą młodzieży i nauczycielom do dziś.  

    W tym okresie jedynym dyrektorem był dr Romuald Tracz, legenda szkoły. Przyjaciel wszystkich pracowników i nauczycieli. Autorytet zawodowy dla wielu uczniów. Nauczyciel, organizator, wzór.  


LATA 1975 - 1985
    W 1977 roku przeniesiono do innego budynku wydział Farmacji. Było to spowodowane niemożnością pomieszczenia w niedużym budynku naszej szkoły dwóch tak różnych specjalności.
    W 1983 roku wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu na pracowników średniego personelu stomatologicznego, z inicjatywy dr Marii Makarewicz i Dyrektor Ireny Kączkowskiej, otwarto nowy wydział w Studium
Higienę Stomatologiczną.

    Początkowo kształcenie odbywało się w cyklu rocznym a następnie dwuletnim. Ponieważ był to nowy, mało znany zawód, niektóre klasy musiały być rozwiązane ze względu na zbyt małą liczbę uczniów.

    W latach 1975
85 było zatrudnionych w szkole, na krócej lub dłużej, ponad 100 nauczycieli oraz ponad 30 innych pracowników szkoły. Były wśród nich osoby znane w środowisku techników i lekarzy, takie jak: dr Andrzej Krocin,  lek. stom. Jan Płytnik,  tech.dent. Ryszard Jabłoński,  tech. dent. Konrad Wantrych.
    W 1977 roku obchodzono XXX-lecie istnienia szkoły. Oficjalna uroczystość odbyła się w sali Operetki Warszawskiej. Z tej okazji przekazano na ręce dyrektora Studium dr Romualda Tracza, sztandar ufundowany przez Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Przemówienie wygłosił m.in. jeden z założycieli szkoły, jej dawny dyrektor dr Stefan Grzybowski człowiek, którego zapał i starania przyczyniły się w dużej mierze do tego, że założona zaraz  po wojnie szkoła tak szybko mogła sprostać wymaganiom edukacji w zawodzie technika dentystycznego.

    Na Jubileuszu pojawiło się bardzo wielu znamienitych gości oraz całe rzesze absolwentów szkoły. Sala po prostu „pękała w szwach”.

    W opisywanym okresie, stanowisko dyrektora szkoły piastowali kolejno:  
w latach 1955-1982 dr Romuald Tracz;
w latach 1982-1984 dr Irena Kączkowska;             
od roku 1984 mgr Urszula StańczykLATA 1985
1995
    Życie szkoły odmierza rok szkolny, rozpoczynający się we wrześniu uroczystością inauguracji roku nauki, a kończący się w czerwcu w naszej szkole dla jednych uczniów promocją z I do II klasy, dla innych dyplomem, który wieńczy dwuletni okres pracy.  

    W tych latach życie szkolne jak zawsze toczyło się od uroczystości inauguracji roku szkolnego 1śnia, wręczenia indeksów i wdrożenia do toku nauki, do zakończenia roku szkolnego 24 czerwca, podsumowania osiągnięć i świętowania wręczenia dyplomów dla absolwentów.

    Stałymi uroczystościami w szkole były jak zawsze w październiku Dzień Edukacji Narodowej tzw. Dzień Nauczyciela, w grudniu „Mikołajki" i wewnątrz szkolne spotkania opłatkowe z okazji św. Bożego Narodzenia, w marcu Dzień Kobiet, w kwietniu zaakcentowanie miesiąca Pamięci Narodowej oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia, wiosna Wielkanoc. „Pół żartem pół serio” świętowaliśmy także Dzień Dziecka.

    Uroczystości szkolne zawierały część oficjalną, ale uświetniane były również częścią artystyczną. Czasami wykonawcami byli nasi uczniowie a czasami zaproszeni goście.
    W 1994r.
obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetnili swoją obecnością aktorzy : Hanna Bielicka, Tadeusz Woźniakowski , Wacław Szklarski.

    Jak zawsze, tak i w tym okresie, uczniowie chętnie organizowali zajęcia pozalekcyjne. Najczęściej jesienią - w październiku, listopadzie
organizowane były wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla uczniów, którym towarzyszyli nauczyciele.

    W 1985r. miał miejsce wyjazd do Krakowa, do takiej szkoły jak nasza dla zapoznania się z pracą tej placówki, a jednocześnie tematem było zwiedzanie Krakowa i jego zabytków. W  1986r.
wycieczka do Zakopanego, w 1987r. wycieczka do Lądka Zdroju, w 1988r. wycieczka do Karpacza, w 1993r. wycieczka do Kazimierza nad Wisłą i Puław.

    W niektórych latach organizowane były wewnątrzszkolne konkursy wiedzy i umiejętności.  Uczniowie mniej lub bardziej chętnie brali w nich udział ale finały były zawsze bardzo ciekawe dla wszystkich. Tematami były umiejętności ortodontyczne i protetyczne,  wiedza protetycznej lub Tydzień Higieny Jamy Ustnej. Powstało wiele wierszyków o tematyce higienicznej wiele dowcipnych aforyzmów które nie zawsze nadawały się do druku.

    W grudniu 1986r. w szkole gościła Telewizja Polska, która zrealizowała program pt. „Co dalej maturzysto?” i na przykładzie naszej szkoły prezentowała przygotowanie do zawodu technika dentystycznego i higienistki stomatologicznej.

    W marcu 1988r. w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska Konferencja Metodyczna z udziałem dyrektorów i nauczycieli Medycznych Szkół Zawodowych. Podczas Konferencji omówiono sprawy dotyczące kwalifikacji zawodowych nauczycieli, kontroli i oceny wyników nauczania oraz problemy w służbie zdrowia.

    W czerwcu 1988r. na terenie szkoły odbyło się spotkanie obecnych i byłych dyrektorów MSZ  Nr 3,  m.in. z udziałem  dyrektora  Stefana Grzybowskiego, dyrektora Romualda Tracza. To było wielkie święto w szkole. Tyle zacnych i zasłużonych dla nas osób w jednym czasie w naszej szkole!!!

    W latach 90-tych po przemianach jakie zaszły w naszym kraju, szkoła mogła zacząć zapraszać zagranicznych specjalistów w dziedzinie stomatologii. Dało to początek wielu spotkaniom, dzięki którym, edukacja w naszej szkole stanęła na wyższym poziomie. Stała  się bardziej konkurencyjna. W styczniu 1990r szkoła gościła specjalistów z dziedziny techniki dentystycznej  i ortodoncji z Holandii. Prof. H.A.de Koomen, upamiętnił swoja wizytę wpisem zawierającym m.in. takie słowa: ”Byłem pod wrażeniem zapału do pracy wśród słuchaczy i uwagi z jaką wykonują swoje obowiązki...”

    W 1991r założona została przez p. dyrektor Urszulę Stańczyk i kilku nauczycieli Fundacja Pomocy Szkolnictwu Stomatologicznemu  „Bona Fide”, co znaczy „W dobrej wierze”. Był to fakt bardzo ważny i znaczący dla późniejszego „być albo nie być” szkoły.  Głównym celem Fundacji była poprawa bardzo trudnych wówczas warunków finansowych MSZ. Przestarzały sprzęt, brak nowych technologicznie urządzeń, problemy materiałowe, a z drugiej strony wielka popularność nauczanych w szkole zawodów musiała pociągnąć za sobą konieczność wielkiego dofinansowania. Dzięki Fundacji i jej władzom szkoła jest taka jaką ją dziś można oglądać. Fundacja działa i wspiera szkołę do dnia dzisiejszego.

    5 maja 1994r. szkoła gościła  Prymasa Polski
ks. Kardynała Józefa Glempa, który przybył z księżmi z miejscowej parafii p.w. św. Barbary. Goście zwiedzili szkołę oraz spotkali się z gronem pedagogicznym i uczniami. Ks. Prymas dokonał poświecenia szkoły.

    W tym czasie jedynym dyrektorem szkoły była mgr Urszula Stańczyk, współautorka autorskiego programu nauczania Higienistki Stomatologicznej. Doświadczona organizatorka procesu nauczania.

   W opisywanym okresie, stanowisko dyrektora szkoły piastowała od roku 1984 mgr Urszula Stańczyk


LATA 1995-2005


Profil naszej szkoły obliguje nas do propagowania zdrowego stylu życia. W ciągu  dziesięciolecia 1995 - 2005 został opracowany i realizowany szkolny plan profilaktyki. W ramach tego planu uczestniczyliśmy w programie prof. Witolda Zatońskiego: „RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI”, który współgra z treściami o tematyce stomatologicznej.

    Uczniowie pod opieką nauczycieli corocznie brali udział w akcjach ogólnopolskich i festynach na terenie Warszawy, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami. Nasza szkoła w 2003 zajęła I miejsce w konkursie na plakat „Palenie a zdrowie” podczas konferencji Franciszka Venuletta organizowanym przy Instytucie Onkologii w Warszawie. Praca została opublikowana w wydaniu pokonferencyjnym i w internecie. Nagrodą za uzyskanie  I miejsca była wycieczka do Rzymu!

    Dnia 22 listopada 1997r. wydział Higieny Stomatologicznej został zaszczycony wizytą prof. Zbigniewa Jańczuka. Obecność takiego gościa była znaczącym wydarzeniem w życiu szkoły. Profesor Jańczuk to jeden z największych propagatorów zawodu higienistki stomatologicznej w Polsce. Na łamach wielu publikacji stara się uświadomić potrzebę kształcenia personelu średniego w tym zakresie. Wraz z przemianami społeczno-ekonomicznymi i rozwojem prywatnych praktyk stomatologicznych zawód higienistki zyskał większy prestiż. Coraz więcej kandydatek zaczęło interesować się szkołą przy ulicy Hożej. Lata 1995-2006 charakteryzują się znacznym wzrostem liczby absolwentów kończących ten kierunek. Niestety reforma opieki zdrowotnej w tych latach nie poprawiła statusu zawodu higienistki w Polsce.

    Kierunek Techniki Dentystycznej  w ciągu minionych dziesięciu lat cieszył się niesłabnącym powodzeniem wśród kandydatów. W tym czasie w  szkole odbywało się wiele tematycznych kursów dotyczących nowoczesnych technik wykorzystywanych przy wykonywaniu uzupełnień stałych i ruchomych. Kursy prowadzili zaproszeni goście, wśród których należy wymienić przedstawicieli takich znanych firm jak „Bego” z Bremy czy „Ivoclar" z Lichtensteinu.

    W latach 1995-2006 uczniowie dwukrotnie wyjeżdżali na kursy do Niemiec do Bad Säckingen do firmy „Vita”, gdzie zgłębiali tajniki napalania porcelany.

    W ostatnich latach szkoła wszechstronnie się rozwijała: przeprowadzono remonty frontu i wnętrz budynku, zakupiono specjalistyczny sprzęt do pracowni techniki dentystycznej i gabinetu stomatologicznego (piec do porcelany, frezarkę, kastomat, Unity stomatologiczne, piaskarki, skalery). Zwiększyła  się liczba nauczycieli oraz ilość stanowisk pracy dla  uczniów w pracowniach.

    W ciągu  omawianego dziesięciolecia podtrzymywaliśmy wiernie długoletnie tradycje szkoły: rozdanie indeksów, przyrzeczenie pracownika służby zdrowia, wręczenie dyplomów wraz z pożegnalnymi okolicznościowymi tortami, święta państwowe oraz  pełne humoru spotkania mikołajkowe i andrzejkowe. Co roku odwiedzaliśmy mieszkańców „Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia”, zanosząc świąteczną radość z okolicznościowymi stroikami, wykonanymi przez uczniów. Dbaliśmy o to, aby atmosfera Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych była niezapomniana.

    Corocznie odbywały się wycieczki integracyjne i pikniki, które miały na celu wprowadzenie nowicjuszy pierwszego roku w środowisko braci uczniowskiej. Czasami organizowane były bliższe wypady - do Powsina. Odbywały się tam otrzęsiny, które na pewno zapamiętali zarówno uczniowie jak i pierwszoroczni nauczyciele, ponieważ ich też nie oszczędzaliśmy.

    W związku z problemami i kosztami jakie niosło za sobą wynajmowanie basenu na zajęcia WF, od roku 1998r. zajęcia te zmieniły swój charakter. Oprócz aerobiku na Sali gimnastycznej w sąsiadującej z nami szkole samochodowej, uczniowie uczestniczą w kursie tańca prowadzonym przez instruktora Tańca Towarzyskiego mgr Sułowskiego. Lekcje te cieszą się dużym zainteresowaniem, choć w związku z deficytem chłopców, dziewczęta musza wcielać się często w rolę partnerów.

    Od roku 1999 szkoła prowadzona jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a nadzór pedagogiczny sprawuje  Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

    Reforma polskiego systemu edukacji nie oszczędziła naszych nauczycieli. Aby zachować kwalifikacje nauczycielskie musieli oni rozpocząć wyższe studia licencjackie w specjalności techniki dentystycznej. Podjęli ten trud i w roku 2007 uzyskali tytuły licencjackie.

    Mimo otwarcia kierunków licencjackich na akademiach medycznych i rozpoczęcia kształcenia w nauczanych przez nas zawodach, nie mamy problemu z naborem do szkoły. Corocznie zgłasza się około 150 kandydatów do zawodu technika dentystycznego i około 50-60 do zawodu higienistki stomatologicznej. Przeprowadzany w szkole system rekrutacji zapewnia rygorystyczny ale sprawiedliwy dobór najzdolniejszych kandydatów. Wykonywane na egzaminie prace wyeksponowane w szkolnej gablocie są często oglądane przez  kolejne roczniki następnych kandydatów.

    W opisywanym okresie, stanowisko dyrektora szkoły piastowali kolejno
w latach   1984-1999 mgr Urszula Stańczyk
w latach   1999-2000 mgr  Janina  Papis
od roku 2000 mgr Dorota Dargiewicz, która zna problemy szkoły od podszewki, ponieważ jest absolwentką naszej szkoły i długoletnim nauczycielem. Tę funkcje piastuje z powodzeniem do dnia dzisiejszego.

       
LATA 2005-20……

    

Rok 2005 to kolejna zmiana nazwy szkoły, tym razem na Medyczną Szkołę Policealną nr 3 w Warszawie. Rok ten rozpoczyna nowy etap kształcenia na Hożej. Uczniowie, którzy rozpoczęli teraz naukę, zakończą ją otrzymaniem świadectwa oraz po zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymają tytuł odpowiednio  Technika Dentystycznego lub Higienistki Stomatologicznej. Do tej pory egzaminy „dyplomowe” odbywały się indywidualnie w szkołach. Nie było skali porównawczej pomiędzy szkołami w Polsce. Teraz to się zmieni. Jak będzie? Okaże się za 2 lata u Higienistek Stomatologicznych a za 2,5 roku u Techników Dentystycznych.

    Jesienią roku 2005 w szkole rozpoczęły się przygotowania do obchodów Jubileuszu 60-lecia istnienia szkoły medycznej na Hożej. Pani dyrektor rozdzieliła obowiązki na wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły a także na poszczególne grupy uczniów. Każdy miał swoje zadanie do wykonania. Pracy było dużo, gdyż obchody szykowały się bardzo uroczyste. Z ważniejszych działań można wspomnieć o książce jubileuszowej, zawierającej: listy wszystkich absolwentów szkoły od roku 1946 do czerwca 2006, historię szkoły pisaną przez nauczycieli-absolwentów szkoły, ciekawe wywiady i różne ciekawostki, mnóstwo zdjęć - archiwalnych i aktualnych oraz kącik
kontakt z absolwentami, dzięki którym zdołaliśmy zidentyfikować wiele osób na archiwalnych fotografiach.    Na Jubileusz została także przygotowana płyta z filmem „60 lat Szkoły Medycznej na Hożej”. Uczniowie opracowali ciekawy program artystyczny ze skeczami o naszych zawodach oraz własnymi krótkimi dziełami literackimi. Uroczystość zapowiadała się doniośle. Obecność potwierdzili nasi absolwenci zamieszkali poza granicami Polski, w tak odległych stronach świata jak Australia, Kanada, USA, i oczywiście z bliższych nam stron z Niemiec, Anglii, Szwajcarii. Gośćmi Honorowymi byli przedstawiciele władz oświatowych, organu prowadzącego oraz byli dyrektorzy szkoły na czele z dyrektorem dr Romualdem Traczem. 25 listopada 2006roku odbyły się obchody Jubileuszu 60-lecia istnienia Szkoły Medycznej na Hożej.

    Niestety, nie wszystko odbyło się zgodnie z projektem. Wypadek w kopalni Halemba, ogłoszenie przez Prezydenta RP tygodniowej żałoby narodowej zmusił nas do całkowitej rezygnacji z części artystycznej do której młodzież tak sumiennie się przygotowywała. Na 2 dni przed uroczystością, odpowiedzialni za część artystyczną nauczyciele wraz z młodzieżą naszej szkoły, opracowali nowy program na uroczystość, utrzymany w tonie powagi i żałoby. Pomimo wielkiego stresu wynikającego z tak nietypowej sytuacji, cała uroczystość była wspaniała i wszyscy spisali się na medal. Na uroczystości łzy wzruszenia splatały się z radosnymi wspomnieniami lat wspólnie spędzonych w murach naszej szkoły. Dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tej uroczystości były to niezapomniane chwile.

  

 Od roku 2000 dyrektorem szkoły jest p.mgr Dorota Dargiewicz. Jest ona inicjatorką wielu zachodzących w szkole zmian. Aktywnie motywuje nauczycieli do wielu działań podnoszących jakość pracy szkoły. Wraz z innymi nauczycielami ukończyła wyższe studia licencjackie z techniki dentystycznej na warszawskiej Akademii Medycznej. Tak jak inni nasi nauczyciele jest egzaminatorem w zawodzie technika dentystycznego. Razem z przedstawicielami grona pedagogicznego pracuje przy tworzeniu ministerialnych opracowań dla zawodów technika dentystycznego i higienistki stomatologicznej.

    W 2007 roku, po raz pierwszy nasze uczennice - Higienistki Stomatologiczne przestępowały do egzaminu zewnętrznego. Nauczyciele dołożyli wszelkich starań aby jaknajlepiej przygotować uczniów, ale jednakowy egzamin w całej Polsce, był prawdziwym wyzwaniem. Uczennice spisały się jednak bardzo dobrze. Część pisemną zdały wszystkie, tylko 2 uczennice nie zaliczyły części praktycznej. Podobnie zdali egzamin Technicy Dentystyczni w styczniu 2008 roku. Także  w skali Polski, wypadliśmy bardzo dobrze, nasz poziom zdawalności 92,8% , poziom w Polsce, 69,2%!  

    Słaby ogólnopolski poziom zdawania egzaminu u technika dentystycznego był inspiracją dla dyrektorów szkół kształcących w tym zawodzie do zorganizowania Konferencji Techniki Dentystycznej. W roku 2008 odbyły się 4 takie konferencje. Jedną z nich organizowała nasza szkoła. Dotyczyła ona ujednolicenia programu nauczania na pracowniach techniki dentystycznej i na modelarstwie. Owocem tego spotkania było wypracowanie wspólnych zasad wykonywania poszczególnych prac protetycznych co podniosłoby poziom przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego. Działanie to było skuteczne. W następnych latach ogólnopolski poziom zdawalności wzrósł do wartości 86%!  

    

Wielkim wydarzeniem dla szkoły w roku 2008 było odsłonięcie tablicy pamiątkowej dr Stefana Grzybowskiego, jednego z założycieli szkoły i jednego z pierwszych jej dyrektorów. Tablice ufundowali absolwenci, byli uczniowie dr Grzybowskiego oraz Rada Uczniów naszej szkoły. Uroczystość odsłonięcia tablicy odbyła się w dn15.10.2008r, i byli na niej uczniowie dr Grzybowskiego, absolwenci szkoły, nasi nauczyciele i uczniowie a aktu odsłonięcia dokonali syn i córka Pana Doktora.  

    Kolejne lata 200…upłynęły na intensywnej pracy dydaktycznej i organizatorskiej. Lata trudne dla szkoły oraz pełne przykrych zdarzeń. W grudniu 2008 zmarł dyrektor Romuald Tracz, wielka historia naszej szkoły. W listopadzie 2009 roku zmarł nagle Krzysztof Zybert, wieloletni nauczyciel i kierownik laboratorium, dyrektor działającej przy szkole Fundacji. Dla nas wszystkich był to wielki cios, każdy z nas stracił w nim swego kolegę, przyjaciela, opiekuna, nauczyciela.

    Lata te to także problemy finansowe szkoły. Na szczęście baza szkoły udoskonalana przez lata dobrej koniunktury zapewniła utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, jednak braki finansowe skutkowały zaniechaniem większych remontów, które były zaplanowane w długoletnim planie szkoły.
    Wiosną 2010 roku odbyła się wycieczka szkoleniowa do Niemiec do firmy Bego. Brali w niej udział uczniowie II roku technika dentystycznego oraz absolwenci ze stycznia 2010. Uczniowie oprócz praktycznego szkolenia, zwiedzali firmę Bego oraz miejscową pracownię protetyczną. Pełni wrażeń wrócili do kraju, gotowi do następnego wyjazdu.    W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji „Lider kształcenia zawodowego” w ramach programu europejskiego Kapitał Ludzki w projekcie „Szkoła zawodowa szkoła pozytywnego wyboru”. Otrzymaliśmy drugie miejsce w grupie szkół kształcących w zawodach medycznych i opiekuńczo
społecznych. Nagrodą za drugie miejsce jest kompletna, (stoły, krzesła, sprzęt, wizualizer, projektor multimedialny i tablica interaktywna) profesjonalna pracownia językowa na 16 stanowisk uczniowskich. Będziemy ją instalować dopiero na Brzeskiej, ale jej wartość jest znaczna.  

    W roku 2011 jesienią odbyła się wycieczka do firmy Dentaurum, gdzie uczniowie poznawali nowe metody wykonania protez szkieletowych.   

    Dobra atmosfera panująca w szkole i wzajemne zrozumienie relacji uczeń-nauczyciel-dyrektor skutkuje wysokimi wynikami pracy szkoły i wysoką jakością opuszczających nas absolwentów.

    Bardzo dobra zdawalność egzaminów zewnętrznych, w roku 2010 i 2011 na poziomie 100%! W obu nauczanych w szkole zawodach jest potwierdzeniem doskonałej jakości kształcenia w odniesieniu do poziomu zdawalności w  kraju.

    Rok 2012/2013 będzie wyzwaniem dla naszej szkoły. Czeka nas przeprowadzka z dotychczasowej siedziby na ul Hożej 88 na ul Brzeska 12 do naszej nowej siedziby. Teraz trwają tam prace adaptacyjne i mamy nadzieje, że latem będziemy przenosić majątek szkoły na nowe miejsce.   
    
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego