Przedmioty - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Przedmioty

Technik dentystyczny

Wychowanie fizyczne

Zajęcia są realizowane przez 3 godziny w tygodniu przez wszystkie V semestrów. Zajęcia z wychowania fizycznego to ważny w naszym zawodzie element dbania o kondycję. W większości siedząca praca technika dentystycznego sprzyjaja powstawaniu wad postawy. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie poznają zasady sportów rekreacyjnych, mają możliwość ćwiczeń na sprzętach stosowanych w siłowniach i salach fitness. Posiadamy własną salę rekreacji ruchowej, nowocześnie wyposażoną siłownię oraz dwie przebieralnie wraz z toaletami i prysznicami, gdzie można się odświeżyć po wysiłku fizycznym. Alternatywą tych zajęć jest nauka tańca towarzyskiego, którą prowadzi instruktor I stopnia. Zajęcia z tańca odbywają się w szkolnej sali rekreacyjnej i cieszą się sporym zainteresowaniem uczniów.

Anatomia

(w tym treści z ratownictwa i ochrony środowiska)

Zajęcia są realizowane 2 godz.w tygodniu w I sem; 1 godz.w tygodniu w II sem; 1 godz.w tygodniu w III sem. Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów z zastosowaniem środków multimedialnych.
Anatomia, to nauka o budowie ciała, opisuje poszczególne części, narządy i układy ciała człowieka.  W zawodzie technika dentystycznego duży nacisk jest położony na wiedzę z zakresu  budowy, fizjologii i patologii narządu żucia.


Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej

W I semestrze zajęcia prowadzone są w formie 1 godz. wykładu. i 5 godz. ćwiczeń w tygodniu; w II semestrze wyłącznie w formie 5 godz. ćwiczeń w tygodniu. Ćwiczenia są prowadzone z podziałem na grupy. Modelarstwo dentystyczne to nauka o rodzajach i różnorodności kształtów zębów. W czasie wykładów prowadzonych w formie prezentacji oraz klasyczną formą wykładów, uczniowie poznają niuanse budowy anatomicznej poszczególnych zębów, zasady ich modelowania oraz metody ich oznaczania.  Na ćwiczeniach uczniowie modelują zęby z wosku, z zastosowaniem różnych technik, w różnych skalach, od 3:1 do 1:1. Każdy uczeń otrzymuje ze szkoły wzorcowy komplet zębów gipsowych, które są pomocami dydaktycznymi w czasie całej nauki na I i II semestrze. Pod koniec II semestru, uczniowie w ramach ćwiczeń odtwarzania indywidualnych kształtów uzębienia odtwarzają na modelach gipsowych swoje własne zęby! Nasi uczniowie wykonują wiele prac ćwiczebnych, przez co zyskują dużą wprawę i doświadczenie  w odtwarzaniu kształtu zębów. Dzięki temu łatwiej im budować konstrukcje protetyczne w następnych latach nauki.

Materiały i technologie stosowane w technice dentystycznej

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów - 1 godziny w tygodniu od I do IV sem. Przedmiot ten klasyfikuje, różnicuje  i opisuje własności materiałów stomatologiczno-protetycznych mających zastosowanie w pracy technika dentystycznego. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, pokazów  i prezentacji multimedialnych. W obecnym postępie technologicznym w naszym zawodzie,  to bardzo ważny przedmiot gdyż różnorodność materiałów i technologii pracy jest coraz większa i każdy absolwent musi umieć te materiały rozróżniać aby wybrać ten. Który dla danego pacjenta jest najkorzystniejszy.  Uczeń w czasie nauki zdobywa wiedzę niezbędną do pracy z zastosowaniem różnych materiałów i technologii stosowanych w technice dentystycznej

Ortodoncja

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów - 1 godzina w tygodniu w II sem, 2 godziny w tygodniu III sem, 1 godzina w IV sem i 2 godziny w V sem. Ortodoncja (ortopedia szczękowa) jest jedną ze specjalizacji w stomatologii. Zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem wad zgryzu oraz profilaktyką. Wykłady są prowadzone w formie prezentacji oraz tradycyjną metodą wykładu. Zakres materiału jest szeroki i obejmuje okres od momentu tworzenia się zawiązków zębów a więc od życia płodowego, przez wszystkie okresy ząbkowania i wymiany uzębienia z mlecznego na stałe, aż po okres pełnego uzębienia stałego. Oprócz norm  rozwojowych, uczniowie poznają także wszystkie odstępstwa od tych norm czyli wady zgryzu. Poznają także narzędzia (aparaty ortodontyczne) którymi te wady można leczyć.   

 
 
 
 

Pracownia ortodoncji

Zajęcia są prowadzone w formie zajęć na pracowni, z podziałem na grupy - 4 godziny w tygodniu w III i IV sem  i 5 godzin w tygodniu w V sem.   Nauczanie  jest prowadzone w małych grupach przez praktyków w dziedzinie ortodoncji (nauczyciele z wyższym wykształceniem, licencjonowani technicy dentystyczni). Do nauki ortodoncji każdy uczeń ma zapewnione  przez szkołę wszystkie specjalistyczne narzędzia-kleszcze ortodontyczne. Na pracowni uczniowie poznają zasady wykonywania większości stosowanych obecnie aparatów ortodontycznych  ruchomych oraz aparaty grubołukowe towarzyszące leczeniu aparatami stałymi. Uczniowie samodzielnie doginają wszystkie elementy druciane do aparatów, uczą się montowania poszczególnych  elementów, lutowania oraz ich naprawy. Wszystkie aparaty wykonują pod nadzorem nauczyciela.

Technika dentystyczna

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów - 2 godziny w tygodniu od I do V sem. Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych w oparciu o  najnowszą literaturę. Treści kształcenia obejmują cele i zadania technika dentystycznego, zasady wykonywania i naprawy protez ruchomych,  częściowych i całkowitych a także uzupełnień stałych: koron, mostów i wkładów oraz organizację stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny  pracy. Program nauczania uwzględnia także omówienie błędów popełnianych przy wykonywaniu prac protetycznych i metod ich unikania. Omawiane są także zasady wykonania protez zewnątrzustnych tzw. Epitez twarzy. Uczniowie w czasie zajęć poznają także teoretycznie zasady wykonywania wszystkich prac protetycznych, które będą wykonywać na pracowni. Istnieje bowiem w szkole zasada, że teoria zawsze poprzedza praktykę.

Pracownia techniki dentystycznej

Zajęcia są prowadzone w formie zajęć na pracowni, z podziałem na grupy - 14 godzin w tygodniu w I sem; 13 godzin w tygodniu w II sem; 10 godzin w tygodniu  w III, 9 godzin w tygodniu  IV sem  oraz 6 godzin w tygodniu w V sem. Zajęcia na pracowni są prowadzone w grupach 6-10 osobowych, przez nauczycieli – fachowców, praktyków w zawodzie. Na pracowni uczniowie wykonują wszystkie rodzaje uzupełnień protetycznych. Od uzupełnień ruchomych (protezy całkowite i protezy częściowe w tym także protezy szkieletowe) poprzez uzupełnienia stałe (korony i mosty licowane kompozytem i ceramiką) aż do prac bardziej skomplikowanych, wykonywanych w technologii frezowania i systemu utrzymania precyzyjnego. Uczniowie uczą się naprawy  wykonywanych prac protetycznych. Ciekawa nauka na wysokim poziomie prowadzona jest w nowocześnie wyposażonych w materiały i sprzęt laboratoriach. Uczeń w czasie nauki ma zagwarantowane  indywidualne w pełni wyposażone stanowisko pracy oraz dostęp do najnowocześniejszego sprzętu szkolnego.
Ciekawa nauka na wysokim poziomie prowadzona jest w nowocześnie wyposażonych w materiały i sprzęt laboratoriach. Uczeń w czasie nauki ma zagwarantowane  indywidualne w pełni wyposażone stanowisko pracy, szkoła zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia (o wartości średnio ponad 6.000 zł oddzielnie na każdym semestrze) oraz dostęp do najnowocześniejszego sprzętu szkolnego dostępnego w szkolnych pracowniach zawodowych. Dodatkowo w ramach tego przedmiotu uczniowie maja zajęcia w saki komputerowej gdzie uczą się projektowania cyfrowego z zastosowaniem systemu 3 Shape (CAD-CAM).  


Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

.Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i projektu- 2 godziny w tygodniu w IV i 1 godzina w tygodniu w V sem. Program tego przedmiotu jest rozszerzeniem ogólnie znanego ze szkoły średniej zakresu  „Przedsiębiorczości”. To przede  wszystkim opanowanie treści podstawy programowej w zakresie: podstawowych zagadnień z ekonomiki, poznanie zasad gospodarki rynkowej, form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw, poznanie zasad zakładania i prowadzenia własnego  przedsiębiorstwa, poznanie podstaw z zakresu prawa pracy oraz zasad ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych obowiązujących w Polsce. To także wiedza z zakresu zakładania własnego przedsiębiorstwa na przykładzie pracowni protetycznej. A więc sama praktyczna wiedza przydatna po skończeniu szkoły.

Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji

Zajęcia są realizowane od III do V semestru 1 raz w tygodniu. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach protetycznych  znajdujących się na terenie Warszawy. Przydzielane są przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Placówki są wyselekcjonowanymi przez szkołę pracowniami protetycznymi, zapewniającymi najlepsze warunki do nauki  i wysoki poziom wykonywania prac. Uczeń zmienia placówkę po każdym semestrze, pozwala to na poznanie specyfiki pracy w poszczególnych pracowniach protetycznych. Placówki z którymi współpracujemy wyposażone  są w wysokiej jakości sprzęt protetyczny, na którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji, często wykraczające ponad podstawę programową. Dzięki temu absolwenci naszej szkoły po otrzymaniu dyplomu mają większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Język angielski zawodowy

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w formie ćwiczeń po 2 godziny tygodniowo przez 2 semestry (III i IV sem.) z podziałem na grupy w zależności od stopnia opanowania języka po przeprowadzeniu testów poziomujących.
Główny nacisk położony jest na specjalistyczną terminologię związaną z wykonywaniem zadań zawodowych w zakresie techniki dentystycznej, dlatego też wskazana jest znajomość jęz. angielskiego przynajmniej w stopniu podstawowym.
Nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni multimedialnej, gdzie uczniowie mają do dyspozycji laboratorium językowe i tablicę interaktywną. Zajęcia prowadzone są  w miłej, przyjaznej atmosferze, często z nutką humoru, czasami refleksyjnie, ale zawsze inspirująco!Promocja zdrowia i pierwsza pomoc

W IV semestrze 2 godz. w tygodniu prowadzone są zajęcia w formie wykładów oraz warsztatów tematycznych z zakresu szeroko rozumianej oświaty zdrowotnej. Propagowanie zdrowego stylu życia, ale także zagrożenia cywilizacyjne oraz profilaktyka czyli zapobieganie powstawaniu schorzeń zarówno w ujęciu indywidualnym jak i globalnej strukturze służby zdrowia to główna tematyka tych zajęć.
W V semestrze 2 godz. w tygodniu w postaci wykładów oraz zajęć warsztatowych/ćwiczeń,   realizowane są treści z ratownictwa i pierwszej pomocy. Szkolenie  jest prowadzone przez specjalistę z ratownictwa medycznego, i obejmuje zarówno szkolenie teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów do resuscytacji. W ramach zajęć, odbywają się także gościnne zajęcia w punkcie pogotowia ratunkowego, które znajduje się na tym samym podwórku co budynek szkoły.


Praktyki zawodowe

Zajęcia trwają po 2 tygodnie w IV i V semestrze nauki. W tym czasie uczniowie nie maja zajęć w szkole tylko uczestniczą w pracy w wybranej przez siebie placówce praktyk  zawodowych. Praktyki zawodowe odbywają się w pracowniach protetycznych znajdujących się na terenie Warszawy oraz poza nią jeśli któryś z uczniów taką placówkę wybierze. W czasie pobytu na  praktykach uczniowie  samodzielnie wykonują powierzone im prace protetyczne, są oceniani przez opiekunów nadzorujących zajęcia. Wiedza zdobyta na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych w nowoczesnych laboratoriach  daje naszym uczniom przewagę nad absolwentami innych szkół i uczelni.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego