Szkolenia HS - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Szkolenia HS

Projekt współfinansowanym w ramach Priorytetu IX  - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

UCZESTNICY:  Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów i uczennice Medycznej Szkoły Policealnej nr3 w Warszawie kształcących się na kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA.

CEL: Celem projektu jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i praktycznego przygotowania do zawodu higienistki stomatologicznej.  Wzmocnieniu współpracy Medycznej Szkoły Policealnej z pracodawcami mają służyć płatne staże zawodowe skierowane do zdolnych uczniów. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa indywidualnego i grupowego prowadzonego w zakresie danego kierunku kształcenia, co przełoży się na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kariery edukacyjnej i zawodowej.

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
szkolenia zawodowe

1. Praktyczne szkolenie profesjonalnego ostrzenia narzędzi periodontologicznych,

2 roczniki; w sumie 4 gr. X 12 osób;  

planowany termin szkoleń II HS - XII 2013 i I HS - IV 2014


2. Radiodiagnostyka,

2 roczniki; w sumie 8 gr. X 6 osób

planowany termin szkoleń II HS - I 2014 i I HS - V 2014


3. Diagnostyka fizykalna,

2 roczniki; w sumie 4 gr. X 12 osób

planowany termin szkoleń II HS - II 2014 i II HS - X 2014


4. Praca z koferdamem,

2 roczniki; w sumie 8 gr. X 6 osób

planowany termin szkoleń II HS - III 2014 i II HS XI 2014


5. Profesjonalne zabiegi profilaktyczne,

2 roczniki; w sumie 8 gr. X 6 osób

planowany termin szkoleń II HS - IV 2014 i II HS - XII 2014


6. Wykonywanie zabiegów stomatologicznych i profilaktycznych u pacjentów niepełnosprawnych,

1 rocznik; w sumie 6 gr. X 4 osób

planowany termin szkoleń II HS - III 2015


7. Profilaktyka ortodontyczna, szkolenie profilaktyczne,

2 roczniki; w sumie 8 gr. X 6 osób

planowany termin szkoleń II HS - V 2014 i I HS - IV 2015


Szkolenia w większości będą realizowane w siedzibie szkoły, w profesjonalnie wyposażonych gabinetach stomatologicznych i salach wykładowych. Na potrzeby realizacji niektórych szkoleń, zostaną dokupione niezbędne do ich przeprowadzenia urządzenia, materiały i narzędzia.
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
poradnictwo zawodowe
Każdy uczestnik projektu w czasie jego trwania może korzystać  z poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
staże zawodowe
Płatne staże zawodowe dla najzdolniejszych uczniów
uczestników projektu:
30 dniowe (150 godzin) Staże zawodowe dla 24 uczniów II HS w roku szkolnym 2013/2014  
30 dniowe (150 godzin) Staże zawodowe dla 24 uczniów po I HS w okresie wakacji letnich 2014


Kryteria rekrutacji na szkolenia

ocena z wiodących przedmiotów zawodowych
bdb 2p;  
db 2p;  
dst 1p;

materiał realizowany zgodnie z programem nauczania
(2 pkt)

opinia nauczyciela i wychowawcy
(2 pkt)

brak nagan i upomnień
(1 pkt)


Kryteria rekrutacji na staże

materiał realizowany zgodnie z programem nauczania

(2 pkt)

wyniki w nauce w semestrze bieżącym lub poprzedzającym staż

(0-20 pkt)

średnia 4,5-5     20p
średnia 4,1-4,4  15p
średnia 3,5-4     10p
średnia 3 -3,4      5p
średnia 2,5-2,9    1p

opinia i ocena pracodawcy/ów w semestrze poprzedzającym odbycie stażu


(ocena bdb 2p         
ocena db 1p)

pozytywna opinia nauczyciela uczącego ucznia
i wychowawcy

( 1 pkt)

brak nagan i upomnień

( 1 pkt)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego