Szkolenia TD - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Szkolenia TD

Projekt współfinansowanym w ramach Priorytetu IX  - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

UCZESTNICY: Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów i uczennice Medycznej Szkoły Policealnej nr3 w Warszawie kształcących się na kierunku  TECHNIK DENTYSTYCZNY.

CEL: Celem projektu jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i praktycznego przygotowania do zawodu technika dentystycznego. Wzmocnieniu współpracy Medycznej Szkoły Policealnej z pracodawcami mają służyć płatne staże zawodowe skierowane do zdolnych uczniów. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa indywidualnego i grupowego prowadzonego w zakresie danego kierunku kształcenia, co przełoży się na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kariery edukacyjnej i zawodowej.

TECHNIK DENTYSTYCZNY

1. Metoda termoformowalna,

2 roczniki; w sumie 4 gr. X 15 osób

 planowany termin szkoleń I TD - II 2014 i I TD - XI 2014


2. Praktyczne wykonanie protez akrylowych metodą wlewową,

2 roczniki; w sumie 4 gr. X  15 osób

 planowany termin szkoleń I TD - III 2014 i I TD - III 2015

3. raktyczne wykonanie protez  metodą wtrysku akrylu,  

2 roczniki; w sumie 4 gr. X 15 osób

 planowany termin szkoleń I TD - V 2014 i I TD - IV 2015


4. Ortodoncja – praktyczne wykonanie modeli metoda set-up,

2 roczniki; w sumie 4 gr. X 15 osób

 planowany termin szkoleń II TD - I 2014 i II TD - X 2014


5. Praktyczne wykonanie protez  z acetalu,  

2 roczniki; w sumie 4 gr X 15 osób

 planowany termin szkoleń II TD - II 2014 i II TD - XII 2014


6. Projektowanie uzupełnień stałych metodą cad cam z wykorzystaniem ict,

2 roczniki; w sumie 6 gr. X 10 osób

 planowany termin szkoleń II TD - VI 2014 i II TD - VI 2015


7. Ortodoncja – wykonywanie szyn ortodontycznych,  

2 roczniki; w sumie 4 gr. X 12 osób

 planowany termin szkoleń II TD - V 2014 i II TD - V 2015


8. Praktyczne wykonanie epitez twarzy,

2 roczniki; w sumie 4 gr X 14 osób

 planowany termin szkoleń II TD - IV 2014 i I TD - III 2015


9. Praktyczne wykonanie uzupełnień stałych techniką ceramiki tłoczonej,

1 rocznik; w sumie 2 gr. X 14 osób

 planowany termin szkoleń III TD - X 2014  


10. Ortodoncja - praktyczne wykonanie aparatów grubołukowych lutowanych,

1 rocznik; w sumie 3 gr. X 8 osób

 planowany termin szkoleń III TD - XI 2014


Szkolenia będą realizowane w siedzibie szkoły, w profesjonalnie wyposażonych pracowniach protetycznych i salach wykładowych. Na potrzeby realizacji niektórych szkoleń, zostaną dokupione niezbędne do ich przeprowadzenia urządzenia, materiały i narzędzia.


TECHNIK DENTYSTYCZNY – poradnictwo zawodowe
Każdy uczestnik projektu w czasie jego trwania może korzystać  z poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej


TECHNIK DENTYSTYCZNY – staże zawodowe
Płatne staże zawodowe dla najzdolniejszych uczniów – uczestników projektu:
 30 dniowe (150 godzin) Staże zawodowe dla 30 uczniów po I TD w okresie wakacji letnich 2014  
 30 dniowe (150 godzin) Staże zawodowe dla 30 uczniów po II TD w okresie wakacji letnich 2014
 30 dniowe (150 godzin) Staże zawodowe dla 30 uczniów I TD w czasie roku szkolnego 2014/15


Kryteria rekrutacji na szkolenia

ocena z wiodących przedmiotów zawodowych
bdb 2p;  
db 2p;  
dst 1p;

materiał realizowany zgodnie z programem nauczania
(2 pkt)

opinia nauczyciela i wychowawcy
(2 pkt)

brak nagan i upomnień
(1 pkt)


Kryteria rekrutacji na staże

materiał realizowany zgodnie z programem nauczania

(2 pkt)

wyniki w nauce w semestrze bieżącym lub poprzedzającym staż

(0-20 pkt)

średnia 4,5-5     20p
średnia 4,1-4,4  15p
średnia 3,5-4     10p
średnia 3 -3,4      5p
średnia 2,5-2,9    1p

opinia i ocena pracodawcy/ów w semestrze poprzedzającym odbycie stażu


(ocena bdb 2p         
ocena db 1p)

pozytywna opinia nauczyciela uczącego ucznia
i wychowawcy

( 1 pkt)

brak nagan i upomnień

( 1 pkt)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego